English english Nederlands nederlands
Burg. Marijnenlaan 123 - 2585 DV ‘s-Gravenhage

Tel. 070 - 3630076 Fax. 070 - 3615788

Email. secretariaat@lucardie-advocaten.nl

Op de diensten van Lucardie & De Visser Advocaten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Daarnaast nemen we deel aan de Geschillencommissie Advocatuur, waarvan de bepalingen ook te vinden zijn op www.advocatenorde.nl.

Algemene voorwaarden

Art. 1 Uitvoering opdracht

 1. De door Lucardie & De Visser Advocaten (verder te noemen: kantoor) in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden beogen te leiden tot het door de cliënt gewenste resultaat.
 2. Op het kantoor en zijn medewerkers rust een expliciete inspanningsverlichting, doch geen resultaatsverplichting.
 3. De opdrachten worden onder de verantwoordelijkheid van één advocaat of medewerker uitgevoerd, met dien verstande dat deze onderdelen van de werkzaamheden onder diens verantwoordelijkheid en toezicht door één van de kantoorgenoten mag laten uitvoeren. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal de medewerker zich alleen door het belang van de cliënt laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal de advocaat handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Indien het verantwoord en/of wenselijk is, dat bij de uitvoering van mijn werkzaamheden anderen (deurwaarder en procureur uitgezonderd) worden ingeschakeld, dan zal dat niet gebeuren dan na van de cliënt verkregen toestemming.
 4. Cliënten worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak.
 5. De informatie-uitwisseling over de zaak zal kunnen plaatsvinden door middel van e-mail verkeer.

Art. 2 Opzeggen van de opdracht

 1. De cliënt kan de opdracht steeds opzeggen. Lucardie & De Visser Advocaten kunnen tevens de overeenkomst opzeggen.
 2. In beide gevallen wordt een einddeclaratie toegezonden.
 3. Het dossier, behoudens originele stukken, blijft eigendom van Lucardie & De Visser Advocaten. Tegen betaling van kopieerkosten en een vergoeding van kopieerwerkzaamheden kan desgewenst een afschrift van de dossierstukken verkregen worden voor zover het dossier nog op het advocatenkantoor aanwezig is.
 4. Dossiers worden na sluiting op het advocatenkantoor tenminste 5 jaar bewaard.
 5. Bij overdracht van de zaak aan een andere (externe) advocaat zal het dossier rechtstreeks aan de andere advocaat worden toegezonden. In dat geval dient de cliënt zorg te dragen voor de financiële verplichtingen jegens Lucardie & De Visser Advocaten.

Art. 3 Financiële afspraken

 1. Met cliënt wordt nagegaan of deze in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Een aanvraag voor een toevoeging zal door de behandelende medewerker worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Gravenhage.
 2. De Raad voor Rechtsbijstand stelt de door cliënt te betalen eigen bijdrage vast. De eigen bijdrage kan variëren van € 129 tot € 796 (per 01-01-2013). Een korting van € 52 op de eigen bijdrage kan worden verkregen bij afgifte van een 'diagnosedocument' door het Juridisch Loket. De wijze van inning van deze eigen bijdrage zal nader met cliënt worden overeengekomen. Overigens is cliënt naast de eigen bijdrage verschuldigd: verschotten, eventuele kosten van getuigen/deskundigen, uittreksels uit openbare registers, telegrammen en internationaal gebruik van telex, telefax en telefoon. Verschotten zijn de voor cliënt door het kantoor gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, procureursalaris en bureaukosten (porti, telefoon, telefax, fotokopieën en dergelijke).
 3. De cliënt ontvangt per opdrachtdatum of zo spoedig mogelijk daarna een voorschotnota voor de te verrichten werkzaamheden dan wel van de ingeschatte eigen bijdrage en verschotten. Zodra verschotten aan het kantoor in rekening gebracht worden dan wel voor het kantoor zijn ontstaan, zullen deze aan cliënt in rekening brengen onder aftrek van de reeds betaalde voorschotten terzake.
 4. De (voorschot-)declaraties dienen binnen veertien (14) dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. N.B. De werkzaamheden vangen aan op het moment, dat het gehele voorschot is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Situtatie bij afwijzing van de aanvraag gefinancierde rechtsbijstand. Indien en voor zover door de Raad voor Rechtsbijstand de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen, zijn de kosten voor rechtsbijstand door cliënt verschuldigd en zal een uurtarief worden gehanteerd van € 200,00 exclusief 21% BTW en exclusief belaste en onbelaste verschotten. De voorschotnota's worden door cliënt ter zake zelf voldaan binnen veertien (14) dagen, zonder aftrek, korting of verrekening.
 6. N.B. de werkzaamheden vangen aan op het moment, dat het gehele voorschot door Lucardie & De Visser Advocaten is ontvangen.
 7. Indien de declaraties niet (tijdig) zijn voldaan, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal 15% van de hoofdsom bedragen.
Informatieverstrekking door Belastingdienst aan Raad voor Rechtsbijstand
              De cliënt (ondergetekende) verklaart ermee bekend te zijn dat: De cliënt (ondergetekende) verklaart dat hij of zij alle gegevens volledig en naar waarheid heeft verstrekt.
 
Toewijzing proceskosten/schadevergoeding/resultaatsbeoordeling
Indien bij uitspraak van een (gerechtelijke) instantie de wederpartij wordt veroordeeld in de proceskosten, komen deze kosten in beginsel in mindering op de door de Raad voor Rechtsbijstand toegeschatte vergoeding. De cliënt zal in dat geval aan het advocatenkantoor de proceskosten zijn verschuldigd en verkrijgt daarmee het recht om de toegewezen proceskosten te verhalen op de wederpartij. Voor aanvang van de procedure kan de advocaat van de cliënt een voorschotbetaling verlangen ter zake van de te verwachten toegewezen proceskosten.
Het vorenstaande geldt mutatis mutandis in de situatie dat de wederpartij wordt veroordeeld tot voldoening aan de cliënt van een bepaald bedrag waardoor de reeds verstrekte toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt ingetrokken, met dien verstande dat in dat geval de cliënt de kosten van rechtsbijstand zal zijn verschuldigd tegen een uurtarief van € 200,00 excl. 21 % BTW. Voor aanvang van de procedure kan de advocaat van de cliënt een voorschotbetaling verlangen ter zake van de in dat geval te verwachten kosten van rechtsbijstand. Ook gaat de cliënt ermee akkoord dat in dat geval het aan de advocaat verschuldigde bedrag ter zake van kosten van rechtsbijstand zal worden verrekend met de gelden die aan de cliënt in rechte zijn toegewezen en  ontvangen.

Art. 4 Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
 2. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door het kantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting.

Art. 5 Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

 1. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat cliënt de klachten eerst aan de behandelende advocaat kenbaar maakt. Slaagt deze er niet in de klachten te verhelpen dan kan cliënt deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratie-geschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijk cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.
 2. Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is hieronder opgenomen.
 3. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van deze brief.

Art. 6 Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.
 3. Indien de behandelende advocaat als eisende partij optreed, zal deze in afwijking hiervan bevoegd zijn om het geschil aanhangig te maken bij de voor cliënt in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Korte uitleg Geschillenregeling

 1. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
 2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Onze klachtenregeling of -brochure dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
 3. Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.
 4. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 5. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 6. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.
 8. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 9. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter.
  Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.